De overheid subsidieert de school op basis van het aantal leerlingen. Het onderwijs dat onze school wil bieden, kan uit die middelen niet volledig bekostigd worden. Om de extra dingen te kunnen doen die wij belangrijk vinden, vraagt de school een vrijwillige bijdrage van de ouders.

De ouderbijdrage maakt het mogelijk de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door extra activiteiten, goede hulpmiddelen en huisvesting. De ouderbijdrage komt volledig ten goede aan de leerlingen. Over de vaststelling van de hoogte van de ouderbijdrage en de inning en besteding ervan beslissen de ouders mee. Bij dit soort zaken heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad namelijk instemmingsrecht.